รับร่างสัญญาขึ้นโดยทนายความที่ผ่านการรับรอง

รับร่างสัญญาเป็นส่วนพื้นฐานของกฎหมายธุรกิจ เป็นส่วนสำคัญของการซื้อขายทุกวัน กฎเกณฑ์ของสัญญาอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์และแบบบังคับ และจำเป็นต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด รับร่างสัญญาของคุณจะมีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการทำงานของกฎหมายตามสัญญาแล้วก็ตาม เป็นการดีที่สุดที่จะปรึกษาทนายความเพื่อขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยร่างสัญญาและข้อกำหนดและเงื่อนไขของคุณ และสำหรับปัญหาหรือปัญหาในสัญญาใดๆ

รับร่างสัญญาตรงตามเงื่อนไขประการเท่านั้น คือ

ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายต้องมีความสามารถในการทำและตั้งใจที่จะรับร่างสัญญา ข้อเสนอต้องทำและยอมรับ และสิ่งที่มีค่าจะต้องแลกเปลี่ยนเป็นเงินนั้น สินค้าหรือบริการ สัญญาไม่จำเป็นต้องเขียนขึ้นเพื่อให้มีผล แม้ว่าสัญญาบางฉบับเช่นสัญญาเช่าทรัพย์สินเกินสามปีจะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร ต้องจำไว้ว่าจะใช้เฉพาะข้อกำหนดที่ตกลงกันก่อนหรือในขณะที่ทำสัญญาเท่านั้น อย่างไรก็ตาม กฎหมายยังอนุญาตให้รวมข้อกำหนดโดยนัยไว้ในรับร่างสัญญาได้ ข้อกำหนดของสัญญาควบคุมสิ่งที่ผู้ขายและผู้ซื้อมีหน้าที่ต้องทำและดำเนินการทางกฎหมายได้หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

เงื่อนไขสัญญาโดยนัยคืออะไร

  • รับร่างสัญญาทุกฉบับจะมีข้อกำหนดโดยนัย แม้ว่าจะไม่จำเป็นต้องมีการสะกดออกก็ตามเงื่อนไขโดยนัยเหล่านี้บางส่วนสามารถแยกออกจากสัญญาได้อย่างชัดเจน แต่สิ่งนี้ต้องไม่กระทำอย่างไร้เหตุผล
  • ตัวอย่างของเงื่อนไขโดยนัยมีดังนี้ ผู้ขายต้องมีสิทธิ์ขายสิ่งที่พวกเขาพยายามจะขายหากผู้ซื้อซื้อของจากคนที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ เขาก็มีสิทธิได้รับเงินคืนจากผู้ขาย สินค้าต้องตรงกับคำอธิบาย
  • รับร่างสัญญาคำอธิบายทั้งหมดบนฉลากหรือการอ้างสิทธิ์โดยผู้ขายต้องถูกต้อง

สินค้าที่ขายในการดำเนินธุรกิจต้องมีคุณภาพที่น่าพอใจ

สินค้าต้องเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ สินค้าที่ขายหลังจากให้ตัวอย่างต้องตรงกับตัวอย่างโดยเฉพาะ รับร่างสัญญาอื่นๆ กฎหมายอนุญาตให้ธุรกิจทั้งหมดจัดทำข้อกำหนดในเอกสารการซื้อขายซึ่งกำหนดเงื่อนไขมาตรฐานสำหรับข้อตกลงตามสัญญาทั้งหมด ประโยคทั่วไปบางส่วนอาจรวมถึงสิ่งต่างๆ เช่น คำอธิบาย/ข้อกำหนดของรับร่างสัญญาที่ขาย รายละเอียดราคา วันที่ชำระเงิน วิธีการชำระเงิน และเงื่อนไขการจัดส่ง เอกสารเงื่อนไขการค้าบางฉบับอาจรวมถึงการค้ำประกันตามระยะเวลาที่กำหนด ประโยคที่ให้สิทธิ์แก่ผู้ขายในการคงไว้ซึ่งความเป็นเจ้าของตามกฎหมายของสินค้าจนกว่าจะได้รับการชำระเงินเต็มจำนวน สิทธิ์ในการส่งมอบล่าช้าเนื่องจากสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของธุรกิจ